Addition/subtraktion – aktuellt

Addition/subtraktion -V.34-39 -2017 

Tant

 Genom ditt arbete med addition och subtraktion kommer du att få möjlighet till att visa på och utveckla följande förmågor:

– Problemlösning: Välja strategi för hur du ska angripa problemuppgiften, rita bild,

förklara och beräkna eller enbart utföra beräkningar.

– Begrepp: Att kunna använda sig av matematiska uttryckssätt, symboler och

begrepp som hör till momentet addition och subtraktion.

– Metod och beräkning: Använda och utveckla bra metoder och strategier vid

additions- och subtraktionsuppgifter både skriftligt och muntligt.

– Resonemang och kommunikation: Att kunna kommunicera med hjälp av bild,

ord samt det matematiska symbolspråket både muntligt och skriftligt (förklara och

berätta hur du kommer fram till lösningen av uppgiften).

Uppgifterna i läroboken, diagnoserna i Diamant, grupp- och problemlösningsuppgifterna samt tabellträningen i nomp relaterar till följande Centralt innehåll för årskurs 4–6

Taluppfattning och tals användning

•Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta.

3 lektionstillfällen/vecka arbetar vi med utvalda uppgifter från läroboken. 1 lektion arbetar vi med problemlösningsuppgifter (enskilt, grupp och helklass)och 1 lektion arbetar vi med grundläggande räkning och strategier vid problemlösningsuppgifter. Läxor har vi till torsdagar och det handlar framförallt om tabellträning och automatiseringsuppgifter på nomp.

Diagnoser från Diamant använder vi vid lämpliga tillfällen under perioden för att få en bra bild av varje elevs kunnande vad det gäller begrepp och metodräknandet i addition och subtraktion.

Tips!

Några uppslag som visar på hur man räknar och begrepp vi använder oss av när vi arbetar med addition och subtraktion:

Matteboken .se

räknesätt och regler, addition och subtraktion

träna  tabeller i nomp.

Instruktionsrutorna längs bak i läroboken visar hur vi räknar idag.

Tänk på! (Bedömning)

Att du visar och förklarar hur du kommit fram till lösningen av uppgiften, så att du och andra förstår (både muntligt och skriftligt).

Att du ritar, använder bilder, symboler och andra strategier för att utveckla din matematiska problemlösningsförmåga.

Att du väljer och använder lämpliga matematiska metoder vid beräkningar.

Med hopp om många goda resultat.

____________________________________________________________

Enheter – V.19 – 24 – 2017

Mått och mätning

enh1

Genom ditt arbete med mått och mätning kommer du att få möjlighet till att visa på och utveckla följande förmågor:

–          Problemlösning: Välja strategi för hur du ska angripa problemuppgiften, rita bild och konstruera bilder, förklara och beräkna eller enbart utföra beräkningar.

–          Begrepp: Analysera de begrepp och egenskaper som hör ihop med mätningar av längdenheter, tid, massor och volym. Att kunna använda sig av matematiska uttryckssätt och symboler som hör till momentet mått och mätning.n

–          Metod och beräkning: Använda och utveckla bra metoder och strategier vid ex. mätning och uppskattning av längd, tid, volym och massor samt de vanligaste enhetsbytena.

–          Resonemang och kommunikation: Att kunna kommunicera med hjälp av bild, ord samt det matematiska symbolspråket både muntligt och skriftligt (förklara och berätta hur du kommer fram till lösningen av uppgiften).

Uppgifterna i läroboken, diagnoserna i Diamant, grupp- och problemlösningsuppgifterna samt laborativa övningarna relaterar till följande Centralt innehåll för årskurs 4–6

Taluppfattning och tals användning

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Geometri

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med      vanliga måttenheter.

Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer vi att arbeta med diagnoser från Diamant (mätning) och en del laborativa uppgifter till området mätning, utvalda elevuppgifter från läroboken, nomp och problemlösningsuppgifter.

Tips!

Den har sidan är bra http://www.matteboken.se. Gå in på denna sida och träna på enheter lite då och då.

 Bedömning

Att du visar och förklarar hur du kommit fram till lösningen av uppgiften, så att du och andra förstår (både muntligt och skriftligt).

Att du ritar, använder bilder, symboler och andra strategier för att utveckla din matematiska problemlösningsförmåga.

Att du väljer och använder lämpliga matematiska metoder vid beräkningar.

______________________________________________________________

Geometri V.12 – 18 – 2017

 

Nästa arbetsområde vi går vidare med blir geometri. Vi kommer att arbeta med läroboken, problemlösningsuppgifter, nomp och diagnosmaterialet Diamant

Till början ska vi arbeta med att beskriva geometriska figurer till namn, sidor, vinklar m.m samt hur man räknar ut omkrets och area.

Den har sidan är bra http://www.matteboken.se. Den kommer jag att använda en hel del första veckan.

Förmågorna vi ska arbeta med enligt Lgr 11

Genom ditt arbete med geometri kommer du att få möjlighet till att visa på och utveckla följande förmågor:

– Problemlösning: Välja strategi för hur du ska angripa problemuppgiften, rita bild och konstruera bilder, förklara och beräkna eller enbart utföra beräkningar.

– Begrepp: Analysera de begrepp och egenskaper som man använder när du ska beskriva geometriska objekt eller figurer (längd, bredd, area, omkrets m.m). Du ska kunna se sambandet mellan längd och bredd för att räkna ut arean av en figur. Att kunna använda sig av matematiska uttryckssätt och symboler när du ritar och visar bilder på geometriska figurer.

– Metod och beräkning: Använda och utveckla bra metoder och strategier vid ex. areaberäkning av trianglar, skala m.m.

– Resonemang och kommunikation: Att kunna kommunicera med hjälp av bild, ord samt det matematiska symbolspråket både muntligt och skriftligt (förklara och berätta hur du kommer fram till lösningen av uppgiften).

Centrala innehållet enligt Lgr 11

 Geometri

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Tänk på! (Bedömning)

Att du ritar, visar och förklarar så att du och andra förstår (både muntligt och skriftligt).

Att du ritar, använder bilder, symboler och andra strategier för att utveckla din matematiska problemlösningsförmåga.

Att du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för beräkningar av omkrets och area.

Att vara noggrann och lära dig använda de hjälpmedel som krävs som t.ex. linjal, passare och gradskiva.

Med hopp om många goda resultat.

____________________________________________________

Bråk och procent – V.4 – 11 – 2017.

IMG_1641

Förmågorna vi ska arbeta med enligt Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala innehållet enligt Lgr 11

Taluppfattning och tals användning

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk-och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.

Konkret innebär detta för eleverna: Bråkmomentet.

–         Grundtal (siffror, 5) för att skriva i bråkform samt med bokstäver.

–         Ordningstalen (sjätte, 6:e) används när man uttrycker sig eller pratar i bråkform.

–         Begrepp del av helhet, del av ett antal, större och mindre, jämföra bråk, täljare och               nämnarens betydelse för storleken av bråket, vad kvot är, positionssystemet  i                        decimalform.

–         Sambandet mellan bråkform – decimalform – procentform.

–         Rutinräknandet av bråk, procent och decimalräkningen.

–         Problemlösning och spel i bråkform samt algebra på onsdagar.

Tänk på att!

Du ritar – visar – förklarar så att du och andra förstår.

Du arbetar med att använda det matematiska språket när du redovisar uppgifterna både muntligt och skriftligt.

Du vågar och litar på att du kan och vill utveckla din matematiska förmåga.

Diagnoserna från Diamant

Under den här perioden kommer eleverna att jobba med följande diagnoser från diagnosmaterialet Diamant: Bd 1 – Bd 7

Här kan du gå in för att lära dig mer om bråk:  webbmatte.se – bråk, eller matteboken.se/

Läxor under perioden blir i Läroboken

Med hopp om många goda resultat.

______________________________________________________________

Statistik V. 47 – 2016 och V.3 – 2017

 

Nu har vi gjort färdigt två arbetsmoment som har handlat mycket om tabellträning och grundläggande metodräkning. “I idrottsspråk så brukar vi kalla det den hårda försäsongsträningen”. (Nu börjar matcherna och då ska vi börja värdera och plocka fram allt vi lärt oss när vi ska räkna ut och lösa uppgifterna i de kommande momenten).

Statistik handlar mycket om att läsa och tolka tabeller och diagram. Att räkna medelvärde, att få fram median och typvärde. Dessutom ska vi jobba med de dagliga sakerna som klockan, månader, dagar och år. De förmågor som elever framförallt ges möjlighet till att utveckla när vi arbetar med statistikområdet blir begrepp och samband samt rutinfärdigheter.

Bra matematiksidor som vi kommer att visa på och arbeta med är: Nomp och Matteboken.se, skolår 4, 5 eller 6 (statistik, tabeller, diagram och medelvärde).

Förmågor som eleverna ska jobba med och utveckla i matematiken under perioden är:

att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

att använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

att utveckla problemlösningsförmågan

att utveckla resonemangsförmågan

att utveckla kommunikationsförmågan

Kopplingar till Lgr 11:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala innehållet från åk. 4 – 6:

Sannolikhet och statistik

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

• Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Samband och förändring

• Proportionalitet och procent samt deras samband.

• Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

• Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Tänk på! 

–       Noggrannhet när ni gör diagram. Använd linjal, gradering av axlar m.m.

Bedömning klicka på denna länk: Kunskapsnivåer. Här kan du själv som elev gå in och göra din självskattning på hur långt du har kommit och vad du behöver jobba mer med.

Med hopp om framsteg i statistikmomentet.

______________________________________________________________

Multiplikation/division – V.40 – 46 – 2016

m

Planering V. 40 -2016 och 6 veckor framåt.

Första veckan på det nya momentet kommer vi att arbeta mycket med multiplikationstabellerna muntligt, stenciler, på datorn via Nomp  och musiklänken med tabellsångerna.

Vi hoppas att eleverna lägger ned 10 min. per dag för att få upp tabellkunskaperna ordentligt första veckan. Målet när vi slutar efter 6 veckors arbete är att klara 120 uppgifter på 6 min. eller under denna tid.

Mot slutet av veckan ska vi gå in på metodräknandet, alltså hur man räknar ut en multiplikation, skriftligt och med algoritmer (stående). Då har vi arbetat med 2 av matematikens 5 förmågor: att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, samt att använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Vi kommer visa på begrepp och samband mellan multiplikation, division och addition:

Ex. skillnaden mellan 3 x 2 och 2 x 3 eller 4 x 100 m och 100 x 4 m.

När man sätter detta i ett sammanhang (textuppgift) kan den första vara: 3st. 2-hjulingar (2+2+2), det andra 2st. 3.hjulingar ( 3+3). Produkten (svaret) blir detsamma, alltså 6 men det är en viss skillnad.

På denna sida finns bra tips om du som elev kör fast hur du ska räkna: Matteboken.se, skolår 4, 5 eller 6 (de fyra räknesätten, multiplikation och division).

De flesta problemuppgifterna och textuppgifterna går att lösa på flera olika sätt och med olika metoder och representationsformer (tabeller, symboler, ord, bilder m.m). Nu är det viktigt att eleverna utmanas att försöka hitta olika metoder, beskriva sina lösningar och jämföra metoderna (att se likheter och olikheter mellan de olika sätten man kan lösa en uppgift på).

På onsdagar har vi problemlösningslektioner. Då kommer eleverna att ges möjlighet till att utveckla alla 5 förmågorna inom matematiken.

Läxor under hela perioden handlar om 20 min. träning på multiplikationstabellen i pappersform eller på nomp.

Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppgifterna i läroboken, diagnoserna i Diamant, problemlösningsuppgifterna samt tabellträningen relaterar till följande Centralt innehåll för årskurs 4–6 i Lgr 11

Taluppfattning och tals användning

• Rationella tal och deras egenskaper.

• Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Tänk på! (Bedömning)

Att du visar och förklarar hur du kommit fram till lösningen av uppgiften, så att du och andra förstår (både muntligt och skriftligt).

Att du ritar, använder bilder, symboler och andra strategier för att utveckla din matematiska problemlösningsförmåga.

Att du väljer och använder lämpliga matematiska metoder vid beräkningar.

Med hopp om många goda resultat och framsteg.
——————————————————————————————————– 

 

———————————————————————————————————–

 

Geometri V.12 – 18 – 2016

 

Nästa arbetsområde vi går vidare med blir geometri. Vi kommer att arbeta med läroboken, problemlösningsuppgifter, nomp och diagnosmaterialet Diamant

Till början ska vi arbeta med att beskriva geometriska figurer till namn, sidor, vinklar m.m samt hur man räknar ut omkrets och area.

Den har sidan är bra http://www.matteboken.se. Den kommer jag att använda en hel del första veckan. Efter påsklovet börjar vi arbeta med uppgifter i läroboken.

Läxor under perioden blir i Nomp  – Länk till nomp

Att arbeta med läroboken hemma är en frivillig läxa.

Förmågorna vi ska arbeta med enligt Lgr 11

Genom ditt arbete med geometri kommer du att få möjlighet till att visa på och utveckla följande förmågor:

– Problemlösning: Välja strategi för hur du ska angripa problemuppgiften, rita bild och konstruera bilder, förklara och beräkna eller enbart utföra beräkningar.

– Begrepp: Analysera de begrepp och egenskaper som man använder när du ska beskriva geometriska objekt eller figurer (längd, bredd, area, omkrets m.m). Du ska kunna se sambandet mellan längd och bredd för att räkna ut arean av en figur. Att kunna använda sig av matematiska uttryckssätt och symboler när du ritar och visar bilder på geometriska figurer.

– Metod och beräkning: Använda och utveckla bra metoder och strategier vid ex. areaberäkning av trianglar, skala m.m.

– Resonemang och kommunikation: Att kunna kommunicera med hjälp av bild, ord samt det matematiska symbolspråket både muntligt och skriftligt (förklara och berätta hur du kommer fram till lösningen av uppgiften).

Centrala innehållet enligt Lgr 11

 Geometri

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Tänk på! (Bedömning)

Att du ritar, visar och förklarar så att du och andra förstår (både muntligt och skriftligt).

Att du ritar, använder bilder, symboler och andra strategier för att utveckla din matematiska problemlösningsförmåga.

Att du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för beräkningar av omkrets och area.

Att vara noggrann och lära dig använda de hjälpmedel som krävs som t.ex. linjal, passare och gradskiva.

Med hopp om många goda resultat.

____________________________________________________


 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *