Biologi –

Matspjälkningsorganen i kroppen- V.41 – Biologi

 

72725_1260543407

Det är viktigt att vi känner till vår kropp och hur den fungerar för att vi ska kunna vara rädda om den och må bra. Kroppen ska ju fungera hela livet och vi måste förstå när kroppen signalerar att den inte mår bra.

Mål: Kopplingar till läroplanen.

 • Att du utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion.
 • Att du får kännedom om den egna kroppens organ samt hur de fungerar tillsammans.

 Du ska utveckla följande förmågor:

– Att kunna diskutera och ta ställning.

– Att använda ord begrepp som hör till arbetsområdet.

– Att läsa och samtala om faktatexter och berätta med hjälp av bilder (muntligt och

skriftligt).

Du ska kunna:

– Förklara och beskriva de olika delarnas namn och följd i matsmältningssystemet (de    olika delarnas uppgift).

– Använda ord och begrepp som hör till matsmältningssystemet.

– Fundera över vilka följderna skulle bli om någon del i systemet inte skulle fungera. Vad  du kan göra för att må bra.

Vi bedömer din förmåga att:

– Diskutera och använda ord och begrepp.

– Skriva, förklara och berätta med hjälp av bilder.

– Planera, genomföra och dokumentera undersökningar och faktatexter.

______________________________________________________________

 

 

bild 2 (3)

2015 – V.34 –

Det som vi nu arbetar med är framförallt vatten och vattnets egenskaper. Vi ska lära oss mer om grundvatten och vattnets kretslopp. Dessutom ska vi undersöka vad som händer med vattnet när vi har använt det (från avloppsrör till reningsverk). En del experiment och mot slutet ska vi försöka komma på ett studiebesök på avloppsreningsverket. Vi fortsätter  höstterminen med de två punkterna nedan som handlar om vatten som hör till ämnet kemi.

Att studera växt- och djurlivet i och runt Bäcken i vår skolskog.

 • Vi kommer att inventera växt och djurlivet, observera, undersöka och lära oss varför det är så viktigt med en mångfald av arter i och runt Bäcken i vår skolskog.
 • Vi ska också lära oss mer om grundvatten, ytvattnet och vattnets kretslopp.
 • Vi hoppas och tror att vi kan göra ett studibesök på reningsverket i Hjo.

Arbetssätt: läser och diskuterar, ser  filmer, antecknar i skrivhäftet, gemensamma genomgångar, exkursioner och undersökningar vid Skolskogen samt studiebesök.

 Bedömning:

Jag kommer att bedöma din delaktighet i inventeringen, exkursioner och undersökningar vi kommer att göra. Hur du muntligt deltar i diskussionerna och planerar och genomför exkursionerna (undersökningarna).

Din dokumentation av arbetet vid Skolskogen.

Hur du får med beskrivningar, förklaringar och jämförelser i dina texter

Här läser du om spindlar: 

Alla dessa småkryp- Spindlar

 

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du ska utveckla din förmåga att:

– att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

– att genomföra systematiska undersökningar i biologi

– att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i läroplanen som anknyter till uppgiften

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

______________________________________________________________

Människokroppen – hjärnan, nervsystemet och våra sinnen – 2014-12-04

Nästa arbetsområde inom NO blir biologi och fysik! Vi ska lära oss mer om våra sinnen, hjärnan och nervsystemet. Hur de fungerar? Titta på likheter och skillnader mellan djuren och människorna. Vi kommer även att lära oss om hur ljud och ljus uppstår och breder ut sig. Dessutom kommer vi att lära oss om hur våra sinnen påverkas av alkohol, droger och tobak samt prata och läsa om vad vi kan göra för att må bra.

Arbetsområdet börjar vi med V.49 och fortsätter en bit in på vårterminen 2015.

 

    Kopplingar till Lgr 11

 • Bi  4-6

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 • Bi  4-6

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

 • Bi  4-6

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 • Bi  4-6

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 • Fy  4-6

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

 • Fy  4-6

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom samtal och diskussioner i klassen, laborationer samt skriftlig dokumentation  i No –häftet.

Under samtal och diskussioner i klassen kommer din förmåga att framföra åsikter att bedömas. Du ska även visa att du kan lyssna på dina kamrater och om det behövs ändra dina ställningstaganden.

Under laborationerna bedöms din förmåga att samarbeta och delaktigheten i gruppen. Du ska utifrån resultatet på laborationen dra slutsatser om generella egenskaper t.e.x hos ljud och ljus.

Du förklarar och reflekterar till de begrepp och bilder vi använder i arbetsområdet. ____________________________________________________________ Biologi i vår närmiljö – Binneberg – 2014-08-25  bild

Vad ? Vi kommer att arbeta med vår närmiljö och barrskogen i Binneberg, ca. 4 km från skolan . Vi kommer att studera och arbeta med skillnader och likheter mellan vår skolskog och barrskogen i Binneberg.  Det vi kommer att studera blir träden, växter och djurlivet i barrskogen samt vilka skillander och likheter vi ser när vi jämför urskogen (skolskogen) contra kulturskogen(barrskogen), enligt skogsvårdsstyrelsen definition av  dessa 2 skogsområden. Vi kommer också att arbeta med att lära oss hur den viktiga processen, fotosyntesen och livets kretslopp i skogen (näringskedjor) fungerar. Under arbetets gång kommer du som elev att få möjlighet att visa att: du känner igen våra vanligaste träd, växt och djurlivet i barrskogen och likheter och skillnader som finns jämfört med skolskogen. Viktiga ord och begrepp – kretslopp, fotosyntes, nedbrytare, allemansrätten, fridlyst, näringskedja, mångfald och att reflektera över samspelet i naturen och människornas påverkan.

Hur? Att läsa, diskutera och söka fakta i läroböcker och på nätet samt att se filmer. Den här sidan är bra när du studerar svampar Fältstudier i barrskogen och runt vår närmiljö. Att samtala och resonera kring det vi har läst, sett och pratat om. Att redovisa för klassen om olika saker från studierna.

Varför? Kopplingar till läroplan.

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den (allemansrätten).
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Bedömning Att eleven kan förklara och resonera kring de biologiska ord och begrepp vi använder. Att eleven kan göra enkla dokumentationer av undervisningen, studier och undersökningar (fältstudier) i text och bild.

——————————————————————————————

Biologi i vår närmiljö. Vad ? Vi kommer att arbeta med vår närmiljö och Skolskogen. Fåglar, träd, växter och livet i bäcken vid Skolskogen kommer vi att studera. Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att visa att: du känner igen våra vanligaste träd, fåglar och växter i Skolskogen och området kring skolan. Viktiga ord och begrepp – kretslopp, fotosyntes, nedbrytare, återvinning, allemansrätten, fridlyst, näringskedja, mångfald och att reflektera över samspelet i naturen och människornas påverkan.

Hur? Att söka fakta i läroböcker och på nätet samt att se filmer. Fältstudier i Skolskogen och runt omkring skolan. Att samtala och resonera kring det vi har läst. Att redovisa för klassen om olika saker från studierna.

Varför? Kopplingar till läroplan

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Bedömning Att eleven kan förklara och resonera kring de biologiska ord och begrepp vi använder. Att eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar (fältstudier) i text och bild. ——————————————————————————————- Intressant fakta om fåglar kan du läsa om här. krax Har du mobiltelefon: Ladda ner appen Krax (eller Lärkvitter till android)  som är gratis! Den kommer vi ha nytta av på No-lektionerna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *